бырхьэм


бырхьэм

шэхурэ тхъу гъэвэжарэ зэхэгъэвауэ фэ пхъэхам щахуэ хущхъуэ
мазь против шелушения кожи, свареная из коровьего масла и пчелиного воска

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.